TÜRKÇE ARAŞTIRMA MAKALELERİ – OLGU SUNUMLARI

80) Aydoğdu S. Nörolojik sorunlu çocuklarda enteral beslenme. Klinik Tıp Pediatri, Enteral Beslenme Özel Sayısı. Editör: Somer A, 2011; 3(4):33-39.

79) Aydoğdu S. Çocuklarda karaciğer nakli. Clinic Pediatri, Pediatrik Gastroenterohepatoloji ve Beslenme Özel Sayısı, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Anısına, Editor: Pehlivanoğlu E, 2010;5:33-42.

78) Aydoğdu S, Çiceklioğlu M, Baran S, Mutlu M, Aydoğdu N. İzmir Güzelbahçe ilçesi İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Ege Pediatri Bülteni 2010.......

77) Aydoğdu S. Bebeklerde ve çocuklarda gastroözofageal reflü ve hastalığı. Klinik Aktüel Tıp Aile Hekimliği Forumu 2009;1:36-61.

76) Yüksekkaya HA, Baran M, Aydoğdu S. Çocukluk çağında polipozis koli sendromları. Ege Pediatri Bülteni2009;16:45-53.

75) Baran M, Arıkan Ç, Yüksekkaya HA, Tümgör G, Çakır M, Yağcı RV, Kılıç M, Aydoğdu S. Çocuklarda posthepatik portal hipertansiyon. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:75-80.

74) Arıkan Ç, Aslan MT, Aydoğdu S, Tümgör G. Çocukluk çağı benign geçici hiperfosfatazemi. Güncel pediatri2007;5:11-17.

73) Arıkan Ç, Çakır M, Yüksekkaya HA, Baran M, Tümgör G, Özgenç F, Yağcı RV, Aydoğdu S. Çocukluk çağında wilson hastalığı: 46 olgunun klinik, laboratuvar ve histopatolojik özellikleri ile birlikte tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 2007;14: 157-165.

72) Çakır M, Yüksekkaya HA, Tümgör G, Arıkan Ç, Aydoğdu S, Ergün O. Kronik kabızlık nedeni olarak intestinal nöronal displazi tip-B. Çocuk dergisi 2007;7:143-145.

71) Saz U, Arıkan Ç, Aydoğdu S. Çocuklarda hızlı ve seri entübasyon. Güncel Pediatri 2007;5 11-17.

70) Arıkan Ç, Çakır M, aydoğdu S, Kılıç M. Çocukluk çağı primer karaciğer tümörlerinde karaciğer nakli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 155-161.

69) Yeğen D, Yüksekkaya HA, Öztekin O, Aydoğdu S, Yağcı RV. Sirozlu çocuklarda beslenme durumunun antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;50:102-110.

68) Çakır M, Tümgör G, Yüksekkaya HA, Terlemez S, Yağcı R, Aydoğdu S. Çölyak hastalığında reflü ösefajit sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;50:91-95.

67) Aydoğdu S. Bebeklerde ve Çocuklarda gastroözefajiyal Reflü ve Hastalığı. Klinik Aktüel Tıp, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Özel Sayısı 2006; 11: 1-10.

66) Aydoğdu S. Çocuklarda karaciğer nakli. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006,2:55-62.

65) Özelkaya E, Özkan T, Erdemir G, Aydoğdu S. Çocukluk çağı kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi verileri. Güncel Pediatri 2006;4: 146-152.

64) Aydoğdu S, Tümgör G. Çölyak Hastalığı, Güncel Pediatri 2005; 3: 47 - 53.

63) Aydoğdu S. Çocuklarda karaciğer nakli. Güncel Pediatri 2005; 3: 98-1001.

62) Tümgör G, Arıkan Ç, Aydoğdu S. Çocukluk çağının tanısal problemli kolestatik hastalığı: ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 355-360.

61) Aydoğdu S, Arıkan Ç, Tümgör G. Çocuklarda karaciğer nakli, Dünya, Türkiye ve Ege Üniversitesi verileri. Türkiye Klinikleri – Pediatrik Bilimler 2005; 1: 94-102.

60) Aydoğdu S, Öztürk Y. Hastalıktan çok, yeni ve farklı bir yaşam biçimi: Çölyak. Dünya Gıda dergisi 2004; 9: 70-74.

59) Aydoğdu S, Tümgör G.Karaciğer nakilli çocuklarda aşılama programı. Ege Ped Bül 2004; 11: 221-226.

58) Tümgör G, Özen S, Arıkan Ç, Özgenç F, Yağcı RV, Aydoğdu S. Çocuklarda üst gastrointestinal sistem endoskopilerinde duodenal patolojiler. Ege Ped Bül 2004; 11: 107-112.

57) Ün C, Aydoğdu S. Çölyak hastalığının moleküler genetik temelleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi2003; 46: 75-79.

56) Ozgenc F, Aksu G, Aydogdu S, Akman S, Genel F, Kutukculer N, Alkanat MB, Vural Yagcı R. Association between anti-endomysial antibody and total intestinal villous atrophy in children with coeliac disease. J Postgrad Med 2003; 49: 21-24.

55) Aydoğdu S. Bebek beslenmesinde anne sütü, formüla ve inek sütü. SSK Tepecik Hast Derg 2003; 13: 63-71.

54) Aydoğdu S. Çocuklarda özefagusun akalazya dışı diğer motor hastalıkları.Ege Ped Bül 2003; 10: 163-168.

53) Aydoğdu S. Yaşamın ilk aylarında rastlanan gastrointestinal disfonksiyonların diyetle modifikasyonları Ege Pediatri Bülteni 2003; 10: 43-48.

52) Aydoğdu S, Üstün Ç. Tıpta kadın olmak. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi 2003; 15: 83-89.

51) Koturoğlu G, Aydoğdu S, Cura A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Pediyatri Birimi’nde yatan hastaların değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38: 240-243.

50) Akman SA, Özgenç F, Ünal F, Selimoğlu MA, Aydoğdu S, Yağcı RV. Çocukluk yaş grubunda kısa barsak sendromu. Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi 2003; 1: 7-13.

49) Aydoğdu S, Tümgör G, Büyükinan M, Can C, Yağcı RV. Sirozlu hastalarda karaciğer rezervinin değerlendirilmesinde MEGX testinin yeri. Ege Ped Bül 2003; 10: 115-119.

48) Yalaz M, Aydogdu S, Ozgenc F, Akisu M, Kultursay N, Yagci RV. Transient fetal myelosuppressive effect of D-penicillamine when used in pregnancy. Minerva Pediatr 2003; 55: 625-8.

47) Pabuçcuoğlu A, Aydoğdu S. Plasma total antioxidant activity in Wilson’s disease patients. J Fac Pharm Gazi 2003; 20: 31-35.

46) Aydoğdu S, Kasırga E, Yağcı RV. Asemptomatik çocuklarda özefagusun 24 saatlik pH monitorizasyonu. Ege Pediatri Bülteni 2002; 9(3): 111-116.

45) Aydogdu S. Parenteral nutrition in children. Turk J Gastroenterol 2002; 13 (Suppl 2): 54-60.

44) Aydoğdu S, Ünal F, Cenk C, Yüce G, Yağcı RV, Tokat Y. Çocuklarda canlı vericili karaciğer nakli: Ege Üniversitesi Organ Nakil Merkezi’nin deneyimi. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi 2002; 45: 113-117.

43) Aydoğdu S, Özgenç F, Cenk C, Yılmaz F, Yağcı RV, Tokat Y. Çocuklarda kadavra karaciğer nakli: Ege Üniversitesi Organ Nakil Merkezi’nin deneyimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002; 45: 118-124.

42) Kurugöl Z, Özkınay F, Vardar F, Aydoğdu S, Yiğit M, Selimoğlu MA, Özkınay C. Gianotti-Crosti sendromu : Hepatit B ile birlikte görülen 4 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001: 44; 71-75.

41) Ünal F, Genel F, Özgenç F, Aksu G, Aydoğdu S, Kütükçüler N, Yağcı RV. Kronik HBV Enfeksiyonlu Olguların İmmunolojik Değerlendirilmesi. PGM Pediatri 2001; 1(2): e16.

40) Çoğulu Ö, Özkınay F, Gündüz C, Çankaya T, Aydoğdu S, Kütükçüler N, Özkınay C. Down sendromlu olgularda anti-gliadin ve anti-endomisyum antikorları: Bir ön çalışma. Ege Pediatri Bülteni 2001: 8:147-149.

39) Erermiş S, Solak U, Aydoğdu S. Karaciğer nakli yapılan yedi çocuğun psikiyatrik değerlendirilmesi. Ege Pediatri Bülteni 2001: 8:133-139.

38) Özgenç F, Aydoğdu S, Yağcı RV. Fulminan Hepatik Yetmezliğe Yaklaşım ve EÜTF Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı Deneyimi. PGM Pediatri 2001; 1(1): e5.

37) Aydoğdu S, Özgenç F, Ünal F, Can C, Yılmaz F, Yağcı RV, Tokat Y. Çocukluk çağında karaciğer nakli: Ege Üniversitesi Organ Nakil Merkezinin 4 Yıllık Deneyimi. PGM Pediatri 2001; 1(1): e4.

36) Serdaroğlu G, Yiğit M, Ünal F, Özgenç F, Aksu G, Çoğulu Ö, Kütükçüler N, Özkınay F, Aydoğdu S. Down sendromu ve Çölyak hastalığı birlikteliği. Ege Pediatri Bülteni 2000: 7: 89-91.

35)Selimoğlu MA, Aydoğdu S, Alkanat M, Tunçyürek M, Yağcı RV. Congestive gastropathy and enteropathy in children. Medical Journal of Ege University 2000: 10: 37-40.

34) Selimoğlu MA, Aydoğdu S, Yağcı RV. Sağlıklı büyük çocuk beslenmesi. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi 2000; 12: 66-75

33) Aksu G, Özgenç F, Kütükçüler N, Yağcı RV, Selimoğlu MA, Aydoğdu S, Tokat Y. Karaciğer transplantasyonu sonrası serum ve safrada sekretuvar IgA ve serbest sekretuvar komponent düzeyleri. Ege Pediatri Bülteni2000: 7: 125-128.

32) Kasırga E, Çoker C, Aydoğdu S, Yağcı RV, Taneli B. Çocukluk dönemi Wilson hastalığı ve kronik hepatit B virus enfeksiyonlarında karaciğer dokusu çinko, bakır, demir ve mangan konsantrasyonları. T Klin Pediatri2000; 9: 6-9.

31) Aydoğdu S, Levent E, Selimoğlu MA, Kasırga E, Yağcı RV. Çocukluk çağı gastrointestinal kanamalarında etiyoloji ve tanı: Beş yıllık gözlem. Ege Tıp Dergisi 1999, 38:9-12.

30) Aydoğdu S, Yılmaz D, Özkınay F, Özkınay C, Yağcı RV. A Down syndrome patient with celiac disease.Medical Journal of Ege University 1998; 8: 93-94.

29) Aydoğdu S, Akil I, Darcan Ş, Öztürk C, Köse T, Yağcı RV. Çocukluk çağı kronik karaciğer hastalıklarında kemik mineral dansitesi ölçümleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1998; 41: 313-325.

28) Aydoğdu S, Köse T, Tunçyürek M, Taneli B, Yağcı RV. Asemptomatik ve ösefajitli çocuklarda ösefagusun 24 saatlik pH monitorizasyonu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1998: 41; 179-189.

27) Aydoğdu S, Kasırga E, Tunçyürek M, Özacar T, Taneli B, Yağcı RV. Çocukluk çağı üst gastrointestinal sistem yakınmaları ve ösefajit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1998: 41; 39-45.

26) Duman Y, Taneli B, Yağcı RV, Baskan A, Kumanlıoğlu K, Ünlü M, Aydoğdu S. Per-rectal portal scintigraphy in children with chronic liver disease. TJNM 1998; 6: 254-259.

25) Aydoğdu S, Levent E, Yağcı RV. Kronik hepatit B virüs infeksiyonunda alfa-interferonun yan etkileri. Ege Tıp Dergisi 1997: 36; 117-119.

24) Aydoğdu S, Gökşen D, Selimoğlu AM, Yağcı RV. Çocukluk çağında peptik ülser. Ege Tıp Dergisi 1997: 36; 113-116.

23) Aydoğdu S. Çocuk hastalarda parenteral beslenme.Ege Pediatri Bülteni 1997:4; 29-37

22) Aydoğdu S, Kasırga E, Selimoğlu AM, Kavaklı K, Özacar T, Zeytinoğlu A, Yüce G, Yılmaz F, Yağcı RV. Çocukluk çağı kronik hepatit B virus infeksiyonunda alfa-interferon tedavisi. Viral Hepatit Derg 1997: 2; 83-86.

21) Yağcı RV, Aydoğdu S, Kasırga E, Tunçyürek M, Özacar T, Taneli B. Çocukluk çağında Helikobakter pilori infeksiyonu. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 1997 (Baskıda)

20) Aydoğdu S. Nitrik oksid ve gastrointestinal sistem.Ege Pediatri Bülteni 1996:3; 101-107.

19) Kütükçüler N, Kurugöl Z, Demir E, Aydoğdu S. Evaluation of clinical and immunological parameters in children with primary humoral immunodeficiency treated with intravenous immunoglobulin. Medical Journal of Ege University 1996: 6; 61-63.

18) Aydoğdu S, Kütükçüler N, Yağcı RV, Çağlayan S. Rotavirus infeksiyonu ve klinik özellikleri. Ege Pediatri Bülteni 1996: 3; 233-236.

17) Aydoğdu S, Kasırga E, Yağcı RV.İntestinal mukozal immun sistem. Ege Pediatri Bülteni 1995: 2; 99-102.

16) Aydoğdu S, Kasırga E, Yağcı RV. Çocukluk çağı gastroözofajiyal reflü. Ege Pediatri Bülteni 1995: 2; 95-98.

15) Kasırga E, Aydoğdu S. Lökotrien’ler ve Karaciğer. Ege Pediatri Bülteni 1995 2;13-17.

14) Kavaklı K, Çetingül N, Özacar T, Bilgiç A, Öztop S, Nişli G, Aydoğdu S. A child with burkitt lymphoma with persistence of hepatitis A immunoglobulin M for more than 19 months. Turkish Journal of Infection 1995: 9; 241-241.242.

13) Kavaklı K, Çetingül N, Nişli G, Öztop S, Özacar T, Bilgiç A, Aydoğdu S, Yağcı RV, Yüce G. Recombinant alpha-interferon-2b therapy for chronic hepatitis C in children with thalassemia major. Turkish Journal of Infection 1995: 9; 185-188.

12) Aydoğdu S, Taneli B, Yağcı RV. Kronik karaciğer hastalıkları. Ege Tıp Dergisi 1994: 33; 201-204.

11) Aydoğdu S, Yağcı RV, Taneli B. Çocukluk çağı kazaları: Acil hasta popülasyonundaki yeri ve önemi. Ege Tıp Dergisi 1994: 33; 191-194.

10) Aydoğdu S, Kasırga E, Yağcı RV, Taneli B. Çocuklarda giyardiyaz: Retrospektif bir çalışma. T Parazitol Derg 1994: 18 (3); 261-265.

9) Akısü M, Taneli B, Aydoğdu S, Yüce G, Yağcı A, Yağcı RV. Wilson hastalığı: 20 olgunun değerlendirilmesi ve izlemi. Ege Tıp Dergisi 1993: 32; 539-542.

8) Tütüncüoğlu S, Kültürsay N, Özgür S, Aydoğdu S. Malnütrisyonlu olgularda serum IgE düzeyleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989: 28; 1751-1755.

7) Aydoğdu S, Tanaç R. Ege Bölgesi sağlıklı çocuklarında serum total IgE düzeyleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989: 28; 2653-2660.

6) Çetingül N, Aydoğdu S, Aydınok A, Öztop S, Nişli G. Çocukluk çağı idiopatik trombositopenik purpurasında (İTP) prognoz ve sağaltım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989: 28; 153-162.

5) Tütüncüoğlu S, Özgür S, Aydoğdu S. Moebius Sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988: 27; 1099-1101.

4) Derin H, Özkılıç H, Ünlü M, Sönmez S. Pediatrik yaş gruplarında serum ferritin düzeyleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988: 27; 89-93.

3) Apaydın B, Sönmez S, Mir S, Cura A. Çocukluk çağı kronik böbrek yetmezliğinde üriner sistem malformasyonlarının önemi. Türk Üroloji Dergisi 1987; 13: 110-113.

2) Özgür S, Darcan Ş, Sönmez S. Hastanelerde refakatçı sorunu. XXIV. Türk Pediatri Kongresi, Adolesanın Sağlık SorunlarıTürk Pediatri Kurumu Yayınları 1985: 28; 171-173.

1) Mir S, Cura A, Sönmez S. Akut nefritik sendromda serum haptoglobin düzeyinin önemi. XXIII. Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler. Türk Pediatri Kurumu Yayınları 1984: 26; 257-260.